Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří jednak studenti dvou participujících vysokých škol oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia, ale zároveň i studenti příbuzných oborů, kteří projeví zájem o získávání znalostí v této oblasti. Další součást cílové skupiny tvoří samotní lektoři, kteří se budou díky pořádání letní školy a návštěvě zahraničních odborníků setkávat a zdokonalovat v moderních postupech v oblasti geocomputation. Strukturu cílové skupiny lze blíže specifikovat takto:


Zapojení cílových skupin

Zapojení cílových skupin je plánováno za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Za tímto účelem budou všichni příslušníci intenzivně zapojení do všech fází projektu. Tím bude docíleno plného dopadu všech aktivit na jednotlivce v cílových skupinách. Příslušníci cílové skupiny se do projektu zapojí jednak absolvováním nových a inovovaných předmětů, ale zejména také účastí na letní škole v rámci akreditovaných oborů na participujících vysokých školách.

Předměty budou nabízeny jednak v rámci předmětů povinných, ale také jako předměty povinně volitelné nebo výběrové. Projekt bude každému jednotlivci představen formou pasivní i aktivní prezentace, kterou se docílí plná míra informovanosti o přidané hodnotě, kterou může jednotlivec v cílové skupině získat díky realizaci projektu a jeho účasti v něm.

Publicita vedoucí k upoutání pozornosti cílové skupiny bude realizována inzercí v akademických periodicích, informačními letáky, webovou stránkou, bannery, maily a dopisy.

UP:

Nové předměty: Výpočetní metody v GI, GeoComputation, Matematika pro Geocomputation

Inovované předměty: Geoinformatika, GIS , Matematika, Geostatiatika, Pokročilé zpracování dat, Modelování v GIS, Prostorové analýzy v GIS

Počty studentů celkem ve všech předmětech: 90 (Bc), 60 (NMgr.) + 15 (PhD.)

Počty studentů na letní škole ročně za UP: 15

Kolik hodin v bloku (předměty budou vyučovány v blocích): po 6 hodinách v bloku, 3 bloky za semestr (jeden semestr česky, druhý anglicky)

Kolik bude vypsáno témat prací: 5 Bc, 10 Mgr a 3 PhD

VŠB-TUO:

Nové předměty: Neurčitost dat a modelů v GIS, GeoComputation

Inovované předměty: Zpracování dat v GIS, Prostorové analýzy dat, Digitální zpracování dat v DPZ, Speciální metody analýzy dat, Nové směry v GIS, Modelování a simulace v geovědách

Počty studentů celkem ve všech předmětech: Bc 60, NMgr 50, PhD 12

Počty studentů na letní škole ročně za VŠB-TUO: 10

Kolik hodin v bloku (předměty budou vyučovány v blocích): po 6 hodinách v bloku, 3 bloky za semestr (jeden semestr česky, druhý anglicky)

Kolik bude vypsáno témat prací: 8

Přínos pro cílovou skupinu

Nově osvojenými si výpočetními znalostmi a dovednostmi budou geoinformatici mnohem úspěšnější při řešení náročných prostorových úloh jak během studia, tak především po jeho absolvování. Schopnost studentů využít aplikace vybraných matematických metod zlepší jejich schopnosti modelování především neurčitých jevů a tím získají komparativní výhodu, která se dobře uplatní zejména v oblasti studia a modelování přírodních jevů. Rovněž lze očekávat zvýšení jejich zájmu o další profesní růst a zlepšení jejich předpokladů pro výzkumnou činnost.

Znalosti získané v průběhu studia a účastí v letní škole jsou žádané zaměstnavateli ze všech dotčených oborů. Vzhledem k účasti zahraničních odborníků poroste taktéž schopnost řešit a analyzovat praktické problémy v cizím jazyce. Rozhodovací procesy jako nástroj vyučovaný v inovovaných předmětech, které tvoří jednu z mnoha schopností, které studenti při řešení svých praktických úloh využijí poslouží rovněž pro jejich osobnostní rozvoj. Tyto schopnosti jsou mnohdy velice přenositelné do ostatních oblastí běžného i profesního života.

Dnes velice frekventovanou otázkou v příjímacích pohovorech je otázka znalosti cizího jazyka. Ta ale nestačí k vlastnímu pochopení problematiky, která se řeší ve vysoce specifikovaných problematikách. Cílová skupina se během řešení projektu dostane do kontaktu s nejmodernějšími metodami zpracování dat, tvorby modelů a aplikací moderních matematických metod a tím se povýší úroveň jejich vzdělání na nadnárodní úroveň.

Konkurenceschopnost je zde chápána na národní až mezinárodní úrovni mezi vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří se podílejí jak na technologickém rozvoji společnosti, tak i na jejím řízení. Proto je orientace partnerů na zahraniční spolupráci klíčovou aktivitou projektu.

Obohacením výuky v jednotlivých předmětech na UP a VŠB-TUO o nové aplikační teorie se dosáhne vyšší míra gramotnosti absolventů geoinformatiky. Prezentace a publikace studentských prací mezi odbornou veřejnost povede k maximální míře efektivní informovanosti o schopnostech absolventů.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého