Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Odborná příprava

Popis realizace

První fází projektu je odborná příprava všech zainteresovaných pracovníků. Do této odborné přípravy spadá nejen samotné vyjednávání se zahraničními lektory a účastníky letní školy, ale rovněž samotný nákup potřebné zahraniční literatury, její studium a příprava materiálů pro zajištění maximální přenositelnosti moderních přístupů geocomputation do výstupů projektu. Nezbytné prostředky pro provoz "Mobilní laboratoře geocomputation", budou sloužit pro účely zajištění kvalitního výpočetního prostředí (potřebného pro plnou aplikaci nových metod). Toto bude použito nejen na letní škole, ale také v průběhu některých pasáží výuky, kdy bude třeba využít kvalitní výpočetní prostředí na již vybudovaných počítačích.

Počítače sloužící k tomuto účelu budou obsahovat již některé řešené úlohy za účelem plného nasazení do výuky, tyto úlohy budou rovněž pořízeny v odborné přípravě spolu s již uvedenou literaturou. Za účelem kvalitní výuky a prezentace GeoComputation budou zahájena vyjednávání s domácími i zahraničními odborníky, jež se zabývají novými moderními výpočtovými metodami (statistické modelování, fuzzy, chaos a fraktály). Jedná se o kontaktování a navázání spolupráce se 4 domácími odborníky na danou problematiku.

Zároveň ke každému ze tří témat bude přizván odborník zahraniční, který se zároveň zúčastní výuky na obou vysokých školách a také se účastní letní školy. V průběhu trvání (a rovněž po skončení) projektu, budou zapojeny firmy, požadující takové znalosti od našich posluchačů. Jejich konkrétní řešené aplikace budou zkoumány a budou sloužit jako prostředek náplně programu letní školy. Takovéto zapojení zvýší zainteresovanost potenciálních zájemců o absolventy na samotné výchově. Vyjednávání se zahraničními a domácími odborníky budou provádět určení pracovníci za dané téma pod dohledem hlavního řešitele.

Výstupy

Harmonogram

Aktivita 2010 2011 2012 2013
měsíc 9101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112
1. Odborná příprava
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého