Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Inovace studia

Popis realizace

Mezioborové interakce. Tyto dva faktory zapříčinily situaci, kdy úroveň studentových a absolventových znalostí nedisponuje dostatečnou úrovní z ostatních vědních oborů tak, aby byl schopen plně využít svých dovedností a aplikovat je za účelem řešení složitého tématu.

Inovace studia bude realizována začleněním problematiky tří vybraných aspektů geocomputation, a to statistické modelování, fuzzy, chaosu a fraktálů, do existujících předmětů stávajících studijních oborů tam, kde se tyto teorie nezbytně dotýkají probírané látky, a kde se při jejich nezačlenění stává student méně konkurenceschopným na trhu práce.

Budou sestaveny přesné sylaby těchto předmětů. V průběhu projektu budou rovněž vytvořeny nové předměty o aplikacích teorie statistického modelování, fuzzy, chaosu a fraktálů v geoinformatice, které budou zařazeny do studijních plánů stávající akreditace. Sylaby nových předmětů vycházejí ze světového trendu mezioborové interakce, kde je potřeba využití znalostí z mnoha oborů k vytvoření kvalitního odborníka, kterým bude po absolvování těchto předmětů náš posluchač. Budou sestaveny výukové materiály a připravena cvičení a semináře.

V souvislosti s inovací studia budou vypisována témata bakalářských, magisterských a disertačních prací se zaměřením na geocomputation v geoinformatice. Výsledky dosažené v průběhu řešení (a rovněž po jeho skončení) budou prezentovány prostřednictvím různých odborných konferencí jak v prostředí České Republiky, tak v zahraničí. Témata těchto konferencí budou zaměřeny jednak na jednotlivá témata, tak na konference zaměřené ryze na GeoComputation. Některé stěžejní konference -GeoComputation, ROBUST, USE R, APLIMAT.

Výstupy

Vzhledem k faktu, že se jedná o projekt značně inovativní, budou veškeré výstupy následně evaluovány pomocí dotazníkového šetření, řízených konzultací a přímého monitorování.

UP:

Nové předměty:

Inovované předměty:

VŠB-TU:

Nové předměty:

Inovované předměty:

Harmonogram

Aktivita 2010 2011 2012 2013
měsíc 9101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112
2. Inovace studia
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého