Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Mgr. Michaela Tučková

Profesní životopis

Organizační asistent

Organizační asistent na je přímo podřízen garantovům a jeho úlohou v projektu je zajistit informovanost všech lektorů o termínech plnění jednotlivých dílčích cílů a aktivit. Jeho úlohou je organizace výuky, porad a kontrolních dnů v rámci projektu na pokyn řešitele-koordinátora. V neposlední řadě zajišťuje komunikaci mezi žadatelem a partnery projektu ve věcech výuky, letní školy, publikování, evaluace a publicity. Při pořádání letní školy zajišťuje všechny potřebné formality související s jejím pořádáním. Dalším jeho úkolem je zajištění potřebných dokumentů a dalších materiálů potřebnými pro dokonalý chod projektu jednotlivým členům projektu.

Lektor statistického modelování

Lektor v oblasti statistického modelování má za úkol sestavit na základě dostupných zdrojů a vlastní invence studijní a aplikační materiál zaměřený na aplikaci stochastického modelování, zejména nelineárních statistických modelů a oblasti teorie časových řad, statistické kontroly a logistiky zaměřené na použití v oblasti geocomputation. Tento materiál bude obsahovat vysoce odborné aplikační úlohy řešené pomocí výpočetního softwaru. Lektor je specialistou na konstrukci modelů využívajících statistické modely, numerické modely a orientuje se v aplikacích chaosu, fraktálů a fuzzy. Jeho úlohou je rovněž spolupracovat s ostatními lektory jednak z Univerzity Palackého a Technické univerzity v Ostravě, ale také se zvanými zahraničními lektory za účelem sestavení uceleného plánu výuky předmětů, zabývajícími se tvorbou modelů využívajících znalosti z oblasti statistického modelování. Jeho činnost je kontrolována garantem na UP a výsledky jeho práce jsou hodnoceny na kontrolních dnech. Výuku provádí v rámci nových a inovovaných předmětů a na letní škole. Vypisuje témata diplomových prací zaměřených na problematiku statistického modelování a v této oblasti publikuje. Svou činností, odborným profilem a svou osobností přispěje lektor v oblasti stochastického modelování k plnému využití potenciálu, který daná problematika nabízí. Tím bude docíleno toho, že absolventi takto inovovaných studijních oborů budou schopni plně konkurovat v moderním trhu práce.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého