Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

Profesní životopis

Lektor fuzzy metody

Lektor v oblasti fuzzy teorie má za úkol sestavit na základě dostupných zdrojů a vlastní invence studijní a aplikační materiál zaměřený na aplikaci fuzzy teorie a teorie rozhodování v oblasti geocomputation. Tento materiál bude obsahovat vysoce odborné aplikační úlohy řešené pomocí výpočetního softwaru. Lektor je specialistou na konstrukci modelů využívajících fuzzy modely, numerické modely a orientuje se v matematickém modelování. Jeho úlohou je rovněž spolupracovat s ostatními lektory jednak z Univerzity Palackého v Olomouci, tak se zvanými zahraničními lektory a lektory z Technické univerzity v Ostravě za účelem sestavení uceleného plánu výuky předmětů, zabývajícími se tvorbou modelů využívajících znalosti z oblasti fuzzy. Jeho činnost je kontrolována garantem na UP a výsledky jeho práce jsou hodnoceny na kontrolních dnech. Výuku provádí v rámci nových a inovovaných předmětů a na letní škole. Vypisuje témata diplomových prací zaměřených na problematiku fuzzy a v této oblasti publikuje. Svou činností, odborným profilem a svou osobností přispěje lektor v oblasti fuzzy modelování k plnému využití potenciálu, který daná problematika nabízí. Tím bude docíleno toho, že absolventi takto inovovaných studijních oborů budou schopni plně konkurovat v moderním trhu práce.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého