Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

Profesní životopis

Lektor VŠB-TUO - Chaos a Fraktály

Lektor v oblasti problematiky chaosu a fraktálů má za úkol sestavit na základě dostupných zdrojů a vlastní invence studijní a aplikační materiál zaměřený na aplikaci teorie chaosu a fraktálů v oblasti geocomputation. Tento materiál bude obsahovat vysoce odborné aplikační úlohy řešené pomocí výpočetního softwaru. Lektor je specialistou na matematické a počítačové modelování využívající teorii chaosu a fraktálů. Jeho úlohou je rovněž spolupracovat s ostatními lektory jednak z Univerzity Palackého a Technické univerzity v Ostravě, ale také se zvanými zahraničními lektory za účelem sestavení uceleného plánu výuky předmětů, zabývajícími se tvorbou modelů využívajících znalosti z oblasti statistického modelování. Jeho činnost je kontrolována garantem na UP a výsledky jeho práce jsou hodnoceny na kontrolních dnech. Výuku provádí v rámci nových a inovovaných předmětů a na letní škole. Vypisuje témata diplomových prací zaměřených na problematiku matematické analýzy, matematického a počítačového modelování, chaosu a fraktálů a v této oblasti publikuje. Svou činností, odborným profilem a svou osobností přispěje lektor v oblasti stochastického modelování k plnému využití potenciálu, který daná problematika nabízí. Tím bude docíleno toho, že absolventi takto inovovaných studijních oborů budou schopni plně konkurovat v moderním trhu práce.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého