Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Stávající rozvoj vědních oborů se nejčastěji ubírá směrem k exaktnímu popisu reálných jevů. V případě prostorových jevů se jedná o přístupy založené na náročném matematickém popisu prostoru a následném výpočtu, tzv. geocomputation. Současné předměty vyučované v geoinformatických oborech na českých vysokých školách postrádají právě úlohy zaměřené na geocomputation, které jsou v zahraničí silně frekventované. Jejich nedostatek se promítá do menší schopnosti absolventů takové úlohy řešit, což resultuje v menší konkurenceschopnost a uplatnitelnost na tuzemském trhu práce.

Daleko znatelnější je nedostatek v porovnání se zahraničními absolventy příbuzných oborů. Sofistikované přístupy geocomputation jsou v současné době základním novátorským směrem v geoinformatickém výzkumu v anglosaské akademické komunitě, v následném aplikovaném výzkumu i při zavádění získaných výsledků do každodenní praxe.

Značný nedostatek řešitelé projektu spatřují i ve faktu, že současná akademická obec málo informuje o schopnostech vychovávaných studentů mimo akademickou půdu. Proto je pořádání letní školy, publikace studentských prací a setkávání s odbornou veřejností jednou z klíčových aktivit, které dopomohou zvýšení konkurenceschopnosti absolventů.

Na základě provedeného průzkumu předběžného zájmu, který provedla Univerzita Palackého ve spolupráci s Technickou univerzitou v Ostravě, bylo zjištěno, že cílová skupina studentů má nedostatek potřebných znalostí a dovedností při využívání moderních výpočetních metod. Dále tento předběžný výzkum zjistil, že majoritní většina dotazovaných projevuje zájem o studium a získávání znalostí v těchto úzce specializovaných oblastech.

Předběžný dotazník na znalosti studentů cílové skupiny

Znalosti z oblasti stochastického modelování (lineární a nelineární modely, robustní metody zpracování prostorových dat atd..), fuzzy, chaosu a fraktálů (obecně modelování neurčitých jevů):


Předběžný dotazník na zájem o tyto znalosti a dovednosti

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého