Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Partner

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Důvod zapojení

Studenti geoinformatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity prochází během svého studia podobnou odbornou přípravou, jakou procházejí studenti na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studenti na Technické univerzitě v Ostravě budou absolvovat výuku geocomputation a účastnit se letní školy a tím bude dosaženo inovace studia a zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce i z hlediska Technické univerzity v Ostravě.

Na půdě partnera budou výuku realizovat domácí i zahraniční lektoři, aby bylo docíleno stejného prospěchu z projektu jak pro studenty Univerzity Palackého tak Technické univerzity v Ostravě. Zároveň díky diferenciovanému přístupu v ostatních předmětech bude docíleno toho, že studenti obou participujících vysokých škol mohou navzájem spolupracovat na projektech a obohacovat se navzájem. Pro studenty budou vypisována témata diplomových (bakalářských, magisterských a disertačních) prací se zaměřením na geocomputation v geoinformatice. Studenti využijí možností konzultovat vybrané odborné a vědecké problémy výpočetních úloh v geoinformačních systémech se zahraničními odborníky a získané poznatky publikovat v renomovaných periodicích.

Při inovaci studia se Technická univerzita v Ostravě bude soustředit na témata, ve kterých již dosáhli respektovaných výsledků, tedy projektování informačních systémů logistických procesů, hydrologické modelování a aplikace multiagentních systémů.

Úloha v projektu

V projektu bude partner plnit úlohu vzdělávacího místa, neboť na jeho půdě bude probíhat výuka odborníků v oblasti geocomputation a zároveň na půdě Technické univerzity v Ostravě bude periodicky pořádána letní škola v geocomputation. Odborníci z Technické univerzity v Ostravě jsou rovněž spolutvůrci inovací předmětů ve svých učebních plánech a plánech rovněž učebních plánech na Univerzitě palackého v Olomouci.

Na zapojeném pracovišti partnera, Institutu geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty, bude na realizaci cílů projektu dohlížet garant doc. Dr. Ing. Jiří Horák, který na základě své odborné fundovanosti zajistí kvalitní a efektivní průběh projektu. Vlastní organizační dohled nad klíčovými aktivitami u partnera bude zajišťovat a s žadatelem a dalším partnerem koordinovat organizační asistent, který bude svojí specializací tématům geocomputation blízký. Při obsazování pozice organizačního asistenta bude upřednostněn student doktorského studia partnerského pracoviště.

Partner se bude aktivně podílet na publicitě projektu jak na půdě univerzity, tak i v regionu a celém území České republiky. Vlastní úloha partnerského pracoviště rovněž spočívá ve využití diferenciace v přístupu ke vzdělávání studentů v oborech geoinformatických a tím docílení propojení obou přístupů. Přidanou hodnotou tohoto přístupu je obohacení studentů o větší přehled ve vyučovaných předmětech a zároveň se seznámí s jiným přístupem, který jim může být v praxi velmi užitečný.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého